Cast para el Live Action de Double Mints

miércoles, 1 de febrero de 2017

Manga: Double Mints 
Mangaka: Nakamura Asumiko 
Estreno: Verano 
* Yasushi Fuchikami 
* Tanaka Shunsuke 
* Kawagoishi Shunpei 
* Kenta Suga 
* Ami Tomite 
* Kazuya Takahashi 
* Shigemitsu Ogi

No hay comentarios

Publicar un comentario